Reklama

Ilu więźniów jest w Polsce i jakie wyroki odsiadują?

Ilość więźniów w Polsce
Liczba więźniów w Polsce stanowi istotny i często dyskutowany temat, który rzuca światło na różne aspekty systemu penitencjarnego w naszym kraju. Od lat budzi to zarówno zainteresowanie społeczeństwa, jak i dyskusje wśród ekspertów, polityków oraz organizacji zajmujących się prawami człowieka. Ilu więźniów jest w Polsce i jakie wyroki odsiadują?

  • W więzieniach w Polsce na koniec maja 2023 roku osadzonych było 78 102 więźniów, z czego 5% stanowiły kobiety.
  • W polskich więzieniach 548 osób odbywa dożywotnią karę pozbawienia wolności.
  • Polska, obok Węgier, ma najwyższą w Unii Europejskiej liczbę więźniów w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców.
  • W więzieniach na terenie Unii Europejskiej osadzonych było ponad 475 tys. więźniów.


Ilość więźniów w Polsce

Ilość więźniów w Polsce stanowi zawsze istotny temat dyskusji w kontekście systemu więziennictwa i sprawiedliwości. Dane Centralnego Zarządu Służby Więziennej pokazują, że wg stanu na 31 maja 2023 roku w Polsce ogólna liczba więźniów wynosiła 78 102.

Większość więźniów to skazani (68 690), a następnie tymczasowo aresztowani (8 495) oraz ukarani (917). Ta kategoryzacja daje nam wgląd w różne etapy postępowań karnych i stanów prawnych, w jakich znajdują się więźniowie.

Z danych udostępnionych przez Służbę Więzienną wynika również, że spośród ogólnej liczby więźniów, 3 894 to kobiety, co stanowi 5% ogółu. Te statystyki pokazują znaczącą dysproporcję między liczbą więźniów płci męskiej i żeńskiej w Polsce.

Raport odzwierciedla również liczbę młodocianych więźniów w Polsce. Spośród wszystkich więźniów, 1 039 to młodociani mężczyźni, a 49 to młodociane kobiety. 

181 więźniów określono jako "niebezpieczni". Są to osoby tymczasowo aresztowane lub skazane, które stwarzają poważne zagrożenie społeczne lub dla bezpieczeństwa zakładu. Odbywają karę w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu zamkniętego.

548 osób odbywało dożywotnią karę pozbawienia wolności.Struktura wiekowa więźniów w Polsce

Dane Służby Więziennej zebrane na podstawie stanu na 31 grudnia 2022 roku ukazują różne grupy wiekowe więźniów w Polsce. Najwięcej osób skazanych i tymczasowo aresztowanych było w wieku 31 - 39 lat (23 260).


Wykres przedstawia strukturę wiekową więźniów w Polsce
Więźniowie w Polsce w podziale na wiek;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Służby Więziennej
Więźniowie w Polsce wg wymiaru kary

Dane Służby Więziennej na podstawie stanu na 31 grudnia 2022 roku ukazują liczbę więźniów w Polsce odbywających zasadniczą karę pozbawienia wolności w zależności od wymiaru kary. Więźniowie skazani na krótki okres, do 3 miesięcy, stanowią stosunkowo niewielką grupę. Największe skupienie więźniów odnotowuje się w przedziałach od powyżej 6 miesięcy do 10 lat. Istnieją również mniejsze grupy skazanych na dłuższe kary, takie jak powyżej 10 do 15 lat, 15 do 20 lat oraz kary 25 lat i dożywocie.


Wykres pokazuje jakie kary odbywają więźniowie w Polsce
Zasadnicza kara pozbawienia wolności wg wymiaru kary;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Służby Więziennej
Więźniowie w Polsce wg rodzaju przestępstw

W więzieniach w Polsce wg stanu na 31 grudnia 2022 roku najwięcej więźniów odbywało kary za przestępstwa popełnione przeciwko:
  • mieniu (kradzieże, kradzieże z włamaniem, rozboje, wymuszenia rozbójnicze) - 29 268 osób (40,5%)
  • rodzinie i opiece (znęcanie się, niepłacenie alimentów) - 9 686 osób (13,4%)
  • życiu i zdrowiu (m.in. zabójstwa, nieumyślne spowodowanie śmierci, udział w bójce lub pobiciu) - 9 292 osoby (12,9%)
  • bezpieczeństwu w komunikacji (m.in. wypadki i katastrofy komunikacyjne oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości) - 6 430 osób (8,9%)
  • osadzeni na mocy ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - 4 551 osób (6,3%)
  • wolności seksualnej i obyczajowości (m.in. gwałty) - 3 741 osób (5,2%)

Za nieumyślne spowodowanie przestępstwa osadzonych było 145 osób (0,2%).Ile cudzoziemców przebywa w polskich więzieniach?

Liczba cudzoziemców osadzonych w polskich więzieniach na koniec maja 2023 roku wynosiła 2 119 osób, w tym: 1 082 osoby skazane, 1 017 osób tymczasowo aresztowanych oraz 20 osób ukaranych. 

Najliczniejszą grupę obcokrajowców wśród osadzonych w polskich więzieniach stanowią obywatele Ukrainy, którzy stanowią 43% wszystkich osadzonych cudzoziemców, następnie Gruzini (16%), Białorusini (5,5%) oraz Rosjanie (4,4%).

Wśród osadzonych Ukraińców 486 osób to osoby skazane, 412 osoby tymczasowo aresztowane i 12 osób ukaranych. 

Wykres prezentuje ile obcokrajowców przebywa w więzieniach w Polsce
Cudzoziemcy w więzieniach w Polsce wg stanu na 31.05.2023;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Służby Więziennej


Ilość więźniów w Europie

Systemy penitencjarne odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu społeczeństw, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Dane dotyczące liczby więźniów w poszczególnych krajach dostarczają informacji na temat skali i złożoności systemów penitencjarnych. Liczba więźniów w poszczególnych krajach różni się znacząco, od kilkudziesięciu w mniejszych krajach, takich jak Liechtenstein czy Islandia, do setek i dziesiątek tysięcy w większych krajach, takich jak Turcja, Anglia czy Polska.

Wykres przedstawia ilu więźniów jest w Polsce i w innych krajach europejskich
Ilość więźniów w krajach europejskich w 2021 roku;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych EurostatWedług danych z 2021 roku, Polska, obok Węgier, miała najwyższą liczbę więźniów w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców w Unii Europejskiej. Najniższe wskaźniki odnotowano w Finlandii (51), Słowenii (54) i Holandii (65). Średnia w Unii Europejskiej to 106 więźniów na 100 tys. osób.


Mapa przedstawia wskaźnik więźniów na 100 000 osób w Europie
Ilość więźniów na 100 tys. osób w Europie;
opracowanie ciekawestatystyki.pl na podstawie danych Eurostat

Co o tym myślisz? Zostaw reakcję i komentarz.

Spodobał Ci się artykuł i chcesz wesprzeć mój projekt?

Po prostu postaw mi wirtualną kawę! :)
Postaw mi kawę

Prześlij komentarz

Nowsza Starsza